تنظیم آکواریوم پرش و سرریز

دو طرح اساسی آکواریوم وجود دارد: حفاری و حفاری نیست. مخازن حفاری دارای یک یا چند حفره در انتهای مخزن حفره می کنند تا اجازه دهند آب از مخزن به مخزن پمپ شود و اجازه دهد آب از مخزن به مخزن یا مخزن زیر مخزن مخزن منتقل شود در هر دو نوع آویزان کردن، فیلترهای مخزن آویزان یا جعبه های انباشته مخزن آویزان شده و اجازه می دهد آب از مخزن به یک مخزن در زیر جریان یابد.

در اینجا اطلاعاتی در مورد راه های بسیاری برای افزودن یا نصب یخچال، جعبه ی سرریز و همچنین تنظیم ترکیب در آکواریوم های دریایی و سیستم های مخزن ریف دنبال می شود.