تانک ریف تانک دریایی امن

گونه های Angelfish کوچکتر در تانک های بزرگتر Reef کار می کنند، اما گونه های بزرگتر مانند Emperor Angelfish (Pomacanthus Emperor) مرجان ها و میگو ها را می خورند و باید از آنها اجتناب کرد. حتی فرشتگان کوچکتر (کوتوله) بعضی وقتها در مرجان ها در یک مخزن کوچک انتخاب می شوند مگر اینکه آنها به خوبی تغذیه شوند. انگلیس Swallowtail Angelfish ژاپنی یکی از معدود تانک هایی است که واقعا مرجانی هستند که مرجان ها و دیگر بی مهرگان را تحریک نمی کنند. Angelfish Swallowtail یک ماهی "ستون آب درونی" است، به این معنی که در وحشی، آن را بر روی صخره و یا روی سطح زندگی نمی کند، بلکه در میان، برای اکثر بخش های غذائی روی پلانکتون است.