خانواده چارچین، چرا تتراس در آکواریوم های جامعه رشد می کند

Characins و خانواده های نزدیک به آن ایجاد شول های جالب