چگونه ماهی شنا، تعادل، چقدر اکسیژن و مواد غذایی آنها نیاز دارند؟

آیا یک ماهی قادر به احساس گرسنگی، کم اکسیژن، موانع است؟