راهنمایی مراقبت

از اعضای سابق در مورد اسب ها و انجمن های Ponies

در طول سالها، خوانندگان بهترین راهنمایی های خود را برای مراقبت از اسب خود در نظر می گیرند. در اینجا توصیه های آنها برای قرار دادن لهستانی و برخی از اتمام در لبه بر روی کت اسب خود، مور، دم و کج است.

منس و دم

حمام

تغذیه روزانه

هویج و پاها

تمیز کردن ابزار جراحی

لمس کردن پایان