سگ بحث 101: چرت زدن

معنی آن چیست؟

واگن دم دمدمی مزاج بخشی از زبان سگ است و یک سیستم پیچیده (عمدتا) زبان اشاره، برخی از آوازخوانی، و حتی نشانه های عطر و بویی افراد نمی توانند تشخیص دهند. بسیاری از این سیگنال ها موقعیت اجتماعی خود را در گروه خانواده تعریف و تقویت می کنند. این شامل سایر سگ ها، انسان ها یا سایر حیوانات است.

چرا باید مراقب باشیم که معنی تولد توله سگ خود را به معنی؟ نادیده گرفتن یک سیگنال واضح سگ می تواند شما را کمی کند.

حتی اگر نیش جدی نیست، می تواند توله سگ خود را از دست بدهد یا حتی زندگی اش را از دست بدهد.

سیگنال هایی که خواستار توجه هستند، به دنبال کاهش فاصله بین افراد هستند در حالی که علائم هشدار دهنده برای افزایش فاصله بین افراد طراحی شده اند. به عنوان مثال، یک هشدار به معنای "باقی ماندن!" در حالی که اکثر مردم تفکر دم دم زدن به عنوان دعوت به رویکرد.

اما توله سگ ها فقط از یک طرف بدنشان "صحبت نمی کنند". آنها از همان سیگنال استفاده می کنند - دم دم زدن - به معنای چیزهای بسیار متفاوت بسته به متن است. به عنوان مثال، آنها ممکن است "وانمود کنند که تهاجمی با سر و صدا زیاد داشته باشند، اما از دمیدن عقب استفاده می کنند تا به شما بگوید که این تنها بازی است.

کل پروتکل های سیگنال هایی که باید با هم از نوک بینی به دم خواند، برای درک آنچه که توله سگ واقعا در نظر دارد. آنچه که دم می گوید بسیار بستگی دارد به آنچه که دیگر بدن انجام می دهد.

مثالهای پایه "Tail Talk":

خودتان و به ویژه فرزندان خود را آموزش دهید - به چهره های بسیاری از wags توله سگ شما. تقریبا در هر مورد، پادشاه به وضوح به ما می گوید که او میخواهد از سرزنش یا ترس از شما یا هشدار دادن به غریبه ها برای حفظ فاصله آنها باشد. مشکلات زمانی بوجود می آیند که انسان ها نمی فهمند یا گوش نمی دهند. و همیشه به یاد داشته باشید که بهتر است که ایمن باشید تا متاسف باشید - اگر شما شک دارید، تنها سگ را ترک کنید. هر دو روز بهتر خواهند شد

[ویرایش توسط: مارگارت جونز دیویس]