10 بهترین سگ گارد

بهترین سگ برای حفاظت

آیا شما به دنبال سگ حق هستید که از شما، خانواده تان یا اموال خود محافظت کنید؟ اگر شما در حال بررسی یک سگ گارد هستید، تعداد زیادی سگ وجود دارد که برای این کار هستند. انتخاب سگ بعدی شما مهم است . سگ را پیدا کنید که همسر و محافظ شما خواهد شد.

بسیاری از سگ ها توانایی طبیعی خود را به عنوان نگهبان سگ انجام می دهند. سگ نگهبان ایده آل بزرگ، بی تفاوتی، ورزشی، هشدار، وفادار و بسیار پاسخگو به آموزش است. سگ نگهبان نباید تهاجمی باشد. مهم است که سگ حس قوی وفاداری به شما و خانواده شما داشته باشد، بسیار هوشیار و قابل توجه است، بسیار مطیع است و رفتارهای محافظی غریزی را نشان می دهد (مانند لرزیدن در غریبه ها). این صفات را می توان از طریق آموزش به منظور ایجاد سگ سگ گارد عالی توسعه داد.

سگ نگهبان مؤثر می تواند هر کسی را که به اموال شما حمله می کند تهدید کند و یا به شما یا عزیزانتان آسیب برساند. در حالت ایده آل، سگ نگهبان شما مردم را بدون نیاز به آسیب رساندن به مجرمان، تعقیب می کند. با این حال، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که یک سگ نگهبان به یک مزاحم حمله کند که یک تهدید بزرگ است. هنگام آموزش سگ گارد خود، بهتر است از یک مربی حرفه ای سگ کمک بگیرید. یک سگ نگهبان باید یاد بگیرد که از شما اطاعت کند، مخصوصا اگر شما یک نشانه برای جلوگیری از حمله او دارید. او باید در مورد پاسخ او به تهدیدها، نوعی ساختار داشته باشد. در غیر این صورت، اگر یک فرد بی گناه صدمه ببیند، می توانید به مشکل برسید. شاید کسی به دلیل برخی از اشتباهات یا سوء تفاهم و حملات سگ خود به طور تصادفی به اموال شما برسد. شما ممکن است شکایت کنید یا بدتر از آن، مقامات محلی ممکن است سگ خود را مورد سوء استفاده قرار دهند و اگر شما سگ خود را خطرناک بدانند، شما را محاکمه می کنند .

سگ گارد همیشه نیازمند آموزش تخصصی نیست که محافظان موثر باشد. با این حال، آنها باید آموزش کامل اطاعت را دریافت کنند تا آنها دستورات اساسی و سایر نشانه هایی را که می خواهند به آنها یاد دهند، درک کنند. هر آموزش سگ نگهبان باید برای توسعه غرایز طبیعی سگ و ارائه ساختار باشد.

آیا شما آماده هستید که به دنبال سگ نگهبان ایده آل خود باشید؟ هر گونه نژاد سگ (یا حتی یک سگ نژاد ترکیبی) می تواند به عنوان یک محافظ موثر در صورت داشتن کیفیت مناسب باشد. با این حال، برخی از نژادهای سگ شناخته شده برای صفات عالی سگ نگهبان که از سال های پرورش دقیق هستند. نژادهای سگ های زیر برای توانایی طبیعی خود برای حفاظت شناخته شده اند.