طول عمر حیوان خانگی پانک چیست؟

در وحشی، حدود 5 سال است که گزارش شده است.

در اسارت، هرچند، اسکنک حیوان خانگی به طور متوسط ​​6 تا 10 سال زندگی خواهد کرد. بعضی از گزارش های اسنک بیست ساله ساخته شده است، اما امکانات نجات بزرگ (مانند Skunk Haven) همچنان به طول عمر 6 تا 10 سال گذشته بستگی دارد.

زندگی طولانی تر در اسارت تصور می شود که مراقبت از اسکن مناسب و تغذیه ارائه شده است و هیچ شانسی برای شکارچیان وجود ندارد.