انواع طوطی های کوچک

طوطی ها بسیاری از مردم را برای صدها سال جذب کرده اند، زیبایی، مهربانی و همراهی هوشمندانه را برای مردم سراسر جهان ارائه می دهند. حتی کسانی که عقیده ندارند که دوستداران پرنده هستند، به ندرت می توانند به فریبندگی طوطی ها رفتار کنند. در واقع آنها بسیاری از چیزهایی را که مردم در حیوانات خانگی خود را مطلوب می دانند، جذب می کنند. با این همه، اغلب، کسانی که دوست دارند یک طوطی را به زندگی خود دعوت کنند، از پذیرش آن خودداری می کنند، زیرا آنها از انواع مختلف موجود در دسترس نیستند. همه طوطی ها بسیار بزرگ نیستند! به دنبال کشف برخی از گونه های کوچکتر و قابل کنترل تر است که می تواند حیوانات خانگی عالی برای افراد مناسب ایجاد کند.