چرا پرندگان حیوانات خانگی بهتر از گربه ها و سگ ها هستند

آیا پرندگان بهترین حیوانات خانگی هستند؟

چیزهای زیادی وجود دارد که باعث می شود پرندگان از حیوانات خانگی معمولی مثل گربه ها و سگ ها متفاوت باشند و با توجه به اینکه چه کسی هستند، تفاوت ها چیز خوبی هستند! در حالی که پرندگان بهترین حیوانات خانگی برای همه نیستند، "مردم پرنده" می دانند که آنها بهترین حیوانات خانگی برای آنها هستند - و این برای کسانی که این مقاله برای آن نوشته شده است! بنابراین، دلایل خاصی که پرندگان حیوانات خانگی بهتر از گربه ها و سگ ها هستند، چیست؟ برای یک لیست بخوانید!