چگونه یک تست دوباره پر کردن مویرگی بر روی اسب خود انجام دهیم