10 عنصر اساسی برای یک کمک اولی اسب

آنچه شما برای اولین کیت کمک اسب نیاز دارید

هر پایه باید یک کیت کمک به اسب را داشته باشد و اگر شما در حال رفتن به حوادث هستید، باید مواردی از وسایل کمک های اولیه نیز داشته باشید. کمک های اولیه برای اسباب بازی ها باید دقیق نباشد. موارد اضطراری را در جعبه محکم برای صدمات و یا بیماری های غیر منتظره نگه دارید. شما لازم نیست که سهام داروهای تزریقی یا خوراکی را نگه دارید. به استثنای اینکه با علائم خواندن بسیار تجربه شده، داروها ممکن است شاخص های مهم را پنهان کنند، دامپزشک شما نیاز به تشخیص یک مشکل دارد. آنها بهتر است تنها با نظارت دامپزشکی اداره شود. اما این موارد اساسی در کیت کمک های اولیه اسب شما باید به شما در مورد مشکلات رایج تر که می تواند با خودتان مقابله کند کمک کند و تا زمانی که دامپزشک وارد نشود، به شما کمک می کند تا از هرگونه آسیب برآیید.