10 آمار مربوط به اشرار

این بیماری ویروسی کشنده هنوز برای حیوانات و انسانها تهدیدی است

همانطور که ما آن را آرزو می کنیم، این بیماری ویروسی کشنده چیزی از گذشته نیست. هر چند دقیقه یک نفر در جهان از هاری ها میمیرد. در اینجا 10 واقعیت درباره هاری را یاد بگیرید.