10 اشتباه تغذیه اسب

بیشتر صاحبان اسب ها از تغذیه اسب خود لذت می برند. لذت بردن از دیدن اسب خود را از وعده های غذایی خود لذت می برید و به شما نزدیک می شود وقتی که می بینید با سطل خوراکی می آید. اما هنگام برنامه ریزی نیازهای رژیم غذایی اسب خود، اشتباه است. اجتناب از این 10 اشتباه تغذیه معمولی.