10 ورزش برتر سگ

ورزش و تفریح ​​برای سگ ها

انتخابهای ورزشی و تفریحی سگ تقریبا بی پایان است. ورزش سگ می تواند به حفظ سگ های فعال هر دو فیزیکی و ذهنی سالم کمک کند. همه سگ ها به برخی از ورزش نیاز دارند، اما اکثر آنها با تحریک اضافی رشد می کنند. سگهای بسیار فعال نامزدهای ایدهآل برای ورزشهای با عملکرد بالا مانند چابکی و فلاپال هستند، هر چند تقریبا هر سگ سالم میتواند از مشارکت لذت ببرد.

اطمینان حاصل کنید که سگ شما قبل از شروع هر ورزشی سگ، یک معاینه کامل دامپزشکی داشته باشد. هنگامی که دامپزشک خود را کنترل می کند، در نظر گرفتن این ورزش های سگ برتر است که می تواند ذهن و بدن سگ خود را در حالی که تقویت ارتباط بشر انسان .