5 نوع پرنده صحبت می کنند

صحبت کردن پرندگان سرگرم کننده است اما از طرف صاحبان آنها مستلزم تعهد است.

این راز نیست که صحبت کردن پرندگان حیوانات خانگی بسیار محبوب است. بسیاری از صاحبان پرنده بعد از دیدن (یا شنیدن) یک طوطی صحبت می کنند یا آواز می خوانند.

در حالی که آنها می توانند همراهان محبت آمیز باشند، نه همه پرندگان صحبت می کنند حیوانات خانگی ایده آل هستند. اکثر اوقات اجتماع زیادی نیاز دارند و نیاز به برقراری ارتباط با صاحبان آنها به طور منظم برای جلوگیری از خسته شدن یا افسردگی. و در طول نوجوانی، اکثر طوطی ها از طریق یک فاز نامیده می شوند که در آن آنها می توانند تهاجمی باشند. رفتار آنها در این مرحله، که شامل گزش و لجن، می تواند آنها را برای خانه های با فرزندان نامناسب سازد.

در اینجا پنج پرطرفدار ترین پرندگان صحبت می کنند و آنچه آنها به عنوان حیوانات خانگی دوست دارند.