7 پروژه های DIY برای اسب و پایدار با استفاده از مواد بازیافت شده

Recyle و استفاده مجدد در ثبات شما

این که آیا شما در بودجه و یا به لحاظ محیط زیست فکر می کنید، ممکن است چیزهایی را که در حال حاضر در اطراف اسب، خانه و پایدار برای استفاده خوب استفاده می کنید قرار دهید. در اینجا فقط چند راه وجود دارد که شما می توانید از چرخه و استفاده مجدد از چیزهایی که ممکن است در غیر این صورت پرتاب شوند.