شناسایی پرنده: طوطی های معمولی قرمز

اگر شما یک عاشق پرنده هستید، آسان است برای پیدا کردن پرندگان که ممکن است بخواهید برای خودتان داشته باشید، اما اگر شما با آنها آشنا نباشید، می توانید چالش کشیدن چگونگی شناسایی گونه ها را به چالش بکشید. این مقاله با هدف کمک به دوستداران پرنده در شناسایی پرندگان که عمدتا قرمز رنگ هستند. در مورد بعضی از گونه های پرنده های سرخ نگهداری شده بیشتر یاد بگیرید و برخی از حقایق جالب در مورد آنها را در طول مسیر پیدا کنید.