8 اسب های ضروری

آیا اسب شما در این زمینه هشت راه وجود دارد؟

این که آیا شما یک اسب برای سوار شدن، رانندگی و یا فقط به عنوان دکوراسیون مرتع دارید، در اینجا هشت اصطلاح زمین است که اسب شما باید داشته باشد، بنابراین هر دو شما و اسب خوشحال و بی خطر هستند. این رفتارها برای ایمنی ضروری است.