مرجان جلبک دریایی صاف

تانک ریف تانک ایمنی راک و پاک کننده شیشه

برخی از مخلوقات همه وقت خود را صرف شن و ماسه می کنند، به دنبال غذا هستند. پاک کننده های سنگ و شیشه وقت خود را صرف دیدن جلبک ها در دیوارهای آکواریوم و سنگ ها می کنند، ترجیح می دهند که از بستر اجتناب کنند. صیقلیان آبی جلبک ایمن را بدون از بین بردن مرجان های خود و دیگر ساکنان مخزن انجام می دهند.