انواع مختلف سگ

درمان مناسب برای سگ خود را انتخاب کنید

ما دوست داریم که سگهایمان را به تنهایی یا برای آموزش پاداش، رفتار خوب به طور کلی، و یا به هیچ دلیلی به کار بندیم. انتخاب گونه های مناسب درمان می تواند به حفظ سگ های ما سالم و شاد کمک کند. درمان می تواند رژیم غذایی سالم را افزایش دهد و هرگز نباید بیش از 10 درصد از مصرف روزانه سگ را انجام دهد. در مورد نوع رفتارهای سگ در دسترس و تصمیم بگیرید که بهترین برای سگ شما چیست.