چگونه از کیهان خلاص شویم

یادگیری چرخه زندگی کیهان کلید رهایی از آنها است.

یک کاسه ساده یا یقه نمی خواهد کک را بر روی حیوان خانگی و در خانه شما بیفزاید. چرخه زندگی کیهان را یاد بگیرید تا تلاشهای خود را با دقت انجام دهید.

مرتبط: بیشتر انگلی دامپزشکی