چگونه می توان سریع و کارآمد نیتروژن سمی را کاهش داد