درمان زخم های کوچک اسب

چه باید بکنید برای بریده شدن، خراشیدگی، زخم ها و زخم های مجرا

اجتناب ناپذیر است که اسب شما در حین زندگی خود کمی، خراشیده، بریده یا کبود خواهد شد. اسبها در مراتع خود در حال شکوفایی هستند، بر روی شاخه ها یا ریل های حصار گرفتار می شوند یا خود را بر روی دیوارها یا دیوارها غرق می کنند. اغلب این زخم های جزئی بهبود می یابند بدون هیچ مشکلی. مهم است بدانید تفاوت بین یک سینه کوچولو، برش، کبودی یا خراشیدگی و یکی که نیاز به توجه دامپزشک دارد. با این حال، با داشتن یک کیت اولیه برای اولین بار ، شما قادر به درمان بیشتر آسیب های جزئی خود هستید. همچنین مهم است که اسب شما دارای یک گلوله تکتونیکی سالانه باشد.