راه هایی برای دادن پرنده به ورزش بیشتر

ارائه تمرین مناسب برای طوطی ها

در وحشی، طوطی ها و سایر پرندگان حیوانات صدها مایل در روز، غذای غذا را می خورند و در سایر فعالیت های مرتبط با بقا فعالیت می کنند که به تمرینات شدید فیزیکی کمک می کند. قرار دادن پرندگان در اسارت به طور غریزی فرصت های خود را برای فراهم آوردن تمرین مناسب برای حفظ شرایط فیزیکی خود محدود می کند، به همین دلیل صاحبان پرندگان باید آنچه را که می توانند انجام دهند، برای به حداکثر رساندن فرصت های حیوانات خانگی برای حرکت و تمرین بیشتر. نکات در این مقاله را دنبال کنید تا دوستان دوست خود را سالم، شاد و فعال تر کنند.