طوطی های بزرگ به عنوان حیوانات خانگی

نگه داشتن یک پرنده بزرگ پت

مردم اغلب کلمه "طوطی" را با پرندگان بزرگ، رنگارنگ و قدرتمند مرتبط می کنند و به همین ترتیب. به عنوان حیوانات خانگی، طوطی های بزرگ قطعا جسور، چشم نواز، همراهان پویا هستند. با این حال، هر پرنده بزرگ یک حیوان خانگی خوب نیست، و هر عاشق پرنده برای داشتن یک مالک طوطی بزرگ نیست.

کاوش اطلاعات در مورد گونه های بزرگ طوطی های زیر را ببینید تا ببینید آیا شما چه چیزی برای زندگی کردن و مراقبت از طوطی های بزرگ حیوانات نیاز دارید. تصویب هر گونه پرنده حیوان خانگی، تصمیمی نیست که به راحتی انجام شود، و تصویب طوطی های بزرگ اغلب شامل ارتکاب به ارائه حیوان به مدت 50 سال. تحقیق خود را انجام دهید