لغزنده زرد رنگارنگ

مراقبت از لغزنده های زرد رنگ نیاز به بیش از یک کاسه کم عمق با یک آب کمی و سنگ است. لاک پشت های آبزی نیاز بیشتری به مسکن و روشنایی دارند تا اغلب فکر کنند. نگاهی به آنچه مورد نیاز است برای مراقبت از نوار لغزنده زرد رنگ به درستی قبل از به دست آوردن یکی و شما و خزنده جدید خود را هر دو شادتر می شوند.