لغزنده های سرخ شده

مراقبت از نوار لغزنده قرمز گوش به درستی نیاز به بیش از یک کاسه با کمی آب و سنگ. لاک پشت های آبی ، از جمله لغزنده های قرمز گوش، نیاز به بیشتر در راه مسکن و روشنایی. نگاهی به آنچه شما نیاز دارید قبل از کسب یک لاک پشت و کشویی حیوان خانگی جدید خود را مطمئن باشید از شما سپاسگزارم.