نحوه مراقبت از لاک پشت ها و لاک پشت ها

هر گونه نیازهای خود را دارد

انواع مختلف لاک پشت ها وجود دارد که مردم به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شوند. بعضی از لاک پشت ها ساکن زمین هستند، بعضی ها آبزی هستند، و بعضی وقت ها را در هر دو مکان می گذرانند. این که آیا شما در حال بررسی و یا در نظر گرفتن قرعه کشی لاک پشت، لاک پشت جعبه، لاک پشت، نوار لغزنده قرمز گوشه، لاک پشت گردن و یا نوع دیگری از لاک پشت شما نیاز دارید تا مطمئن شوید که می توانید تمام نیازهای خود را به درستی فراهم کنید. همه لاک پشت ها نیازمند نورپردازی و حرارت خاصی هستند، غذا، مکان پنهان کردن، و محوطه ای که آنها را امن نگه می دارد.