محبوب ترین رانندگی اسب نژاد

اسب های محبوب برای رانندگی به تنهایی و در تیم

برخی از نژادهای اسب به طور خاص برای رانندگی اسب ها طراحی شده است. اسب های نور و انواع پیش نویس نور مناسب برای کشیدن وسایل سبکتر که اغلب برای لذت و رانندگی رقابت استفاده می شوند. این ها پیش نویس هایی سنگین نیستند که ما می بینیم که سوار کردن یونجه، اسب و کشیدن اسب ها ، و اسب هایی که کوچکتر، سبک تر، سریع تر و سریع تر از خویشاوندان اسب سواری آنهاست.