نکات زمستانی سواری

آماده اسب خود (و خودتان) برای سوار شدن به آب و هوای سرد

آب و هوای سرد، یخ و برف مشکلات خاص برای اسب ها و صاحبان آنها را فراهم می کند. اما چالش های ناشی از زمستان غیرقابل تحمل است. راهنمایی ها و پیشنهادات در مورد چگونگی اطمینان از اینکه سوار شدن شما به عنوان ایمن امکان پذیر است، وجود دارد، به رغم خطرهایی که زمستان می تواند در ما پرتاب کند.