پارازیت های گربه

انگل ها در بسیاری از اندازه ها، شکل ها و سطوح "شدت" برای حیوانات خانگی ما می آیند. این مجموعه از انگل ها کسانی هستند که معمولا در گربه ها و گونه های دیگر یافت می شوند، گاهی اوقات بر انسان تاثیر می گذارند (به نام بیماری زونوزی ).