چراغ آکواریوم دریای آب شیرین

چراغ های آکواریوم دریایی آب شیرین فراتر از آن است که تنها برای روشنایی قمری استفاده شوند. چراغ های LED در حال حاضر برای روشنایی اولیه برای Fish Only و Fish فقط با Live Rock و همچنین تانک های Reef استفاده می شود . همانطور که قیمت لامپ های LED کاهش یافته است، آنها در بسته های جالب و ابتکاری قرار می گیرند.