10 بهترین نوع تختخواب سگ

سگ شما خواب کجاست؟ مطمئنا، تخت یا تخت خود گزینه ها هستند، اما آنها همیشه ایده آل نیستند. سگ شما نیاز به یک نقطه برای عقب نشینی، یک محل برای سر خود را، جایی نرم و راحت به تماس خود را. این یکی از نیازهای اساسی سگ شما است - تخت عالی! با انتخاب انواع مختلف، انتخاب یک سگ سگ ممکن است سخت تر از آن است که به نظر می رسد. در اینجا یک پیشگویی از انواع تخت سگ است که مطمئنا حتی از پرخاشگرترین شاخکها راضی هستند.