دلایل اصلی برای نگه داشتن گربه در داخل

بسیاری از دوستداران گربه در حال حاضر معتقدند که گربه های داخلی گربه های امن تر هستند، در حالی که دیگران هنوز فکر می کنند که گربه ها مستحق آزادی عمل در خارج از منزل هستند. وقتی انسان انسان ها گربه ها را دوست داشت ، ما مسئولیت سلامت و رفاه آنها را بر عهده گرفتیم. بخشی از آن مسئولیت نگه داشتن گربه ها در سلامت و سلامت است. برای کسانی که اجازه می دهند گربه ها به صورت رایگان بپردازند، این نکات مهم را در نظر داشته باشید که گربه ها را درون خانه نگه می دارد.