Top 10 Nitrifying مخازن باکتری شروع می کند

تعدادی از محصولات موجود در بازار هستند که به روند دوچرخه سواری در یک مخزن کمک می کند. بعضی از آنها حاوی مقدار کمی از باکتری های نیتروسوما و نیتروباکتر هستند که سریعتر (بعضی از آنها به اندازه یک روز) نسبت به حالت طبیعی سریعتر می شوند. دیگران حاوی آنزیم هایی هستند که باکتری های طبیعی به سرعت رشد می کنند. برخی از محصولات فقط در راه اندازی اضافه می شوند، برخی دیگر باید به صورت دوره ای دوباره پر شوند.