آیا می تواند آتش بیهوده قورباغه و آتش نجیب زدن Newts زنده با هم؟

نیوتن های آتش سوزی و شمشیر های آتش سوزی در مراقبت های خود بسیار شبیه هستند اما می توانند با هم در یک مخزن زندگی کنند؟

اگرچه گاهی اوقات وسوسه کردن ترکیب گونه ها زمانی که مراقبت آنها به نظر می رسد مشابه است، من معمولا توصیه نمی شود ترکیب گونه های مختلف دوزیستان در همان مخزن یا ویواریم. در مورد خاصی از گلوله های آتش سوزی و نازک های آتش سوزی ، دلایل متعددی وجود دارد که می تواند یک ایده بد باشد:

به دلایل بیشتر که مخلوط کردن گونه ها می تواند یک ایده بد باشد، آیا می توانید من را در هنگام ایجاد یک تریاریم می توانم مخلوط کنم؟