اطلاعات و آمار ماهي گابي

انواع مختلف ماهی Goby وجود دارد. در زیر، انواع این ها با نام های رایج و علمی آنها فهرست می شود که شامل مشخصات مربوط به شناسایی، خصوصیات، سازگاری، رژیم غذایی، تغذیه، تناسب آبپاشی صخره ها و بیشتر در مورد مراقبت از این ماهی ها در آکواریوم ها می شود .