ماهیان دریایی آکواریوم بی مهرگان دریایی

همه بی مهرگان "صید ماهی" نیستند. بسیاری از آنها مرجان ها را پاره می کنند، ماهی را مصرف می کنند و در غیر این صورت دیگر ساکنان مخزن را از بین می برند. بی مهرگان ذکر شده در زیر بعضی (به هیچ وجه نه همه) به طور کلی توسط نگهبانان تیفوسی با تجربه صید برای امن برای تانک های صخره ای در نظر گرفته شده است. به خاطر داشته باشید که هیچ چیز در مورد زندگی حیوانات "احمقانه" نیست. در هر گونه گونه های رنیگ وجود دارد، بنابراین اگر مخزن مخزن جدید شما کار نمی کند، آن را قبل از اینکه بتواند آسیب جدی بزند، حذف کنید.

پیوندهایی که به هر یک از گونه ها برای پروفایل ها، اطلاعات، حقایق، عکس ها و تصاویر صورت می گیرد.