انواع ماهی دهان

دهان ماهی در ابعاد مختلف، شکل ها و جهت گیری ها قرار دارد، هر کدام از آنها می گوید که چیز زیادی در مورد ماهی و جایی که ماهی می خورد، و همچنین چیزی درباره رفتار آن می گوید. ماهی های شایع معمولا دارای بزرگترین دهان هستند، که اغلب دندان های بزرگ و دشوار را ورزش می دهند. برخی از گونه ها دارای دهان می باشند که می توانند گسترش پیدا کنند و به ماهی اجازه می دهد که موثر باشد تا بتواند غذای خوشمزه غذا را به عنوان شنا کند. گونه های دیگر دارای دهان مخصوص است که اجازه می دهد آنها جلبک ها را از سنگ ها و شاخه ها جدا کنند. و گونه های اضافی دارای دهان با دندان در پشت، تقریبا در گلو. این دندان ها حلزون در گرفتن و بلعیدن شکار کمک می کند.

بیشتر دهان ماهی به یکی از سه نوع کلی تقسیم می شوند: