7 چیزهایی که هرگز نباید به اسب انجام دهی

آموزش اسب فرآیند سریع و آسان نیست، مهم نیست که چه کتاب، فیلم یا وبسایت ممکن است به شما بگوید. این نیز همه در رمز و راز پوشش داده نشده است، و ممکن است به همراه اسب خود یاد بگیرند، و انجام این کار با یک مربی شایسته و یا مربی راه شایسته ترین راه است. راه های مختلفی برای مراقبت، تسلط و آموزش اسب وجود دارد، اما هیچ چیز اساسی وجود دارد که هرگز به اسب هرگز نباید انجام دهید.