تونل برای خوکچه های گینه، همسترها، مرغ ها، حشرات و دیگر حیوانات خانگی جیبی

گزینه هایی برای خرید یا ساخت خانه

حیوانات خانگی جیبی مانند همسترها، گربه ها، موش ها، موش ها، خوکچه های دریایی، خرگوش ها و حشرات نیاز به غنی سازی درست مانند حیوانات بزرگتر دارند. بسیاری از گونه های دریایی دوست دارند از طریق تونل ها عبور کنند یا از آنها به عنوان مکان های مخفی استفاده کنند.

من دو خوک دریایی خود را از انواع تونل های مختلف، از مدل های خریداری شده به فروشگاه به چیزهایی که من با مواد در خانه ساخته شده است. این لیست پنج نوع تونل به شما برخی از ایده ها را برای ایجاد سرگرمی برای حیوانات خانگی جیبی می دهد.