7 پرش اسب معمولی - پریدن نمایش یا استادیوم

جهش پرش به رنگ آمیزی روشن است و اغلب با عناصر طبیعی یا مصنوعی تزئین شده و به گونه ای قرار می گیرد که برای هر دو اسب و سوار چالش دارد. سرعت و اجتناب از ضربه زدن و سایر جریمه ها اهداف نمایش یا پریدن استادیوم هستند. قضاوت بر اساس اطاعت اسب یا فرم سوار نیست، و طراحان دوره اغلب دوره هایی را با جهش هایی که در بعضی از ترکیبات حیرت انگیز قرار می گیرند، بوجود می آورند. در رقابت های FEI مانند WEG یا المپیک، قوانین سختگیرانه ای در مورد ساخت جهش وجود دارد. نمایش محلی ممکن است آرامتر باشد. در اینجا برخی از شایع ترین جهش های استفاده شده در استادیوم یا مسابقات پریدن نشان داده می شوند.