اشتباهات برای اجتناب از زمانی که شما در حال سوار شدن

چک های سریع می تواند سواری امن تر و راحت تر

آماده شدن برای سوار شدن، کمی توجه به جزئیات را به خود جلب می کند. شما می خواهید و اسب خود را امن و راحت است. در اینجا اشتباهاتی برای تماشا کردن به شما می شود.