اشتباهات اسب سواری مبتدی

ده نفر از بهترین اشتباهات، سواران جدید را ایجاد می کنند

چندین اشتباه رایج وجود دارد که سواران جدید هنگام یادگیری اسب سواری اولی می کنند. در اینجا ده نفر از ده مبتدی به اسب سواری اشتباهات و چگونه آنها را تعمیر.