اصطلاحات اسب که با E شروع می شود

دنیای اسب دارای زبان خاص خود است. بسیاری از کلمات از زبان های دیگر آمده و سنت طولانی دارند. اغلب این کلمات از ریشه های لاتین یا فرانسوی آمده است. یا، آنها به عنوان نوعی اصطلاح برای توصیف اسب مورد استفاده قرار گرفته اند. در اینجا تعاریف از کلمات که شما ممکن است بشنوند در هنگام صحبت کردن در مورد اسب که با E. شروع می شود.